නිරෝධායන කලාපවල ඡන්ද පත්‍රිකා බෙදීම නවතා දමයි

0
44
නිරෝධායන කලාපවල ඡන්ද පත්‍රිකා බෙදීම නවතා දමයිනිරෝධායන කලාප සහ නිරෝධායනය වන නිවෙස්වලට නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා බෙදීම සෞඛ්‍ය අංශවල උපදෙස් ලැබෙන තුරු නවත්වා දැමීමට තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන ඇත.Source link